FANDOM


Stridskonster är en speciell Sekundär färdighet i DoD5

Gladiatorer får den yrkesfärdighet.

Den är baserad på grundegenskapen SMI.

Kostnaden i EP för Stridskonster fungerar inte som de vanliga reglerna reglerna för EP.

I Chronopia finns en uppsjö av mer eller mindre komplicerade obeväpnade stridskonster, vissa oerhört komplicerade, medans andra är relativt simpla.

En Spelare vars RP skall lära sig en stridskonst får sätta ihop en stridskonst själv (eller låta SL göra det) , genom att välja ut ett antal tekniker i listan nedan. Varje teknik har en grundkostnad i EP, och man behöver lägga ihop Kostnaderna för alla tekniker för att få fram den totala kostnaden för stridskonsten. Avrunda alltid upp till närmsta heltal.

Har man stridskonster som Sekundär Färdighet (till skillnad från Yrkesfärdighet) kommer kostnaden för den dessutom vara 2 EP högre.

Det FV man har för stridskonsten gäller för alla tekniker i den.

Obeväpnade stridskonster kan bara bara utföras i Läderrustningar eller lättare.

Har en stridskonst inte med tekniken "obeväpnad parering av vapen" kan kämpen bara parera obeväpnade attacker (om hen själv inte är beväpnad naturligtvis. )


Tekniker som kan användas till obeväpnade stridskonster
Teknik EP-Kostnad
Avväpning 1.0
bakåtspark 0.5
bedövningslag 1.0
blind strid 2.0
dubbelslag 1.0
dubbelspark 1.5
Fallteknik/rullningar 0.5
fint 0.5
hoppspark 1.0
högt kast 1.0
initiativbonus 0.5
krosslag 1.0
liggande/knästående strid 1.0
lågt kast 0.5
låsning/nerdragning 1.0
normalt slag 0.5
normal spark 0.5
Obeväpnad parering av vapen 0.5
rundspark 1.0
stålsättning 1.0
uppresning 0.5
vidvinkelsyn 1.0


Beskrivning av teknikerna. Redigera

Avväpning 1,0 EPRedigera

Denna teknik är en typ av obeväpnad parering där försvararen försöker få en beväpnad motståndare att tappa sitt vapen.

Om motståndarens attack Lyckas och avväpningen Lyckas kommer Avväpningen fungera som en parering.

Om motståndarens attack misslyckas och avväpningen Lyckas får motståndaren en chans att parera avväpningen genom ännu ett Färdighetsslag i sin vapenfärdighet. Misslyckas även detta slag kommer vapnet hen håller att kastas iväg 1T3 Rutor åt något håll. 

Om motståndarens attack misslyckas och avväpningen perfektas får anfallaren en chans att parera avväpningan genom ännu ett Färdighetsslag i sin vapenfärdighet. Om detta slag också blir Perfekt kommer det bli en vanlig obeväpnad parering. Om anfallarens andra Färdighetsslag för sin vapenfärdighet däremot blir något annat än Perfekt kommer kommer försvararen ta motståndarens vapen i sina egna händer och kan använde det emot henom. 

Bakåtspark (0.5 EP)Redigera

En spark som riktas bakåt, mot en motståndare i rutan bakom kämpen. Den gör 1T6 i skada. 

Bedövningsslag (1.0 EP)Redigera

Ett slag riktat mot nervknutar på kroppen som gör 1T3 i skada. Om slaget orsakar 1 eller fler poäng i skada kommer offret tvingas slå ett svårt (+5) FYS-slag. Misslyckas detta slag kommer offret bli bedövat och missa sin nästa attack eller parering. Denna teknik kan bara användas mot humanoider. 

Blind Strid (2.0 EP)Redigera

Kämpen kan omedvetet "känna" sig till vart en motståndare finns, och behöver därför inte kunna se denna. Tekniken är alltid "påkopplad" och kräver inget färdighetsslag. Om tekniken ingår i ens stridskonst kan man använda alla tekniker i stridskonsten i strider i beckmörker och inte ha några problem att veta vart sina motståndare är. Däremot får man ingen känsla för terräng eller omgivning i mörkret vilket kan ställa till en del problem. 

Dubbelslag (1.0 EP)Redigera

Denna teknik innebär att man kan slå två motståndare på en runda med varsitt knytnävsslag. Motståndarna måste naturligtvis stå inom rimligt avstånd från kämpen. Varje slag gör 1T3 i skada och båda slagen kräver varsitt Färdighetsslag

Dubbelspark (1.5 EP)Redigera

Denna teknik gör att kämpen kan hoppa och utföra två hoppsparkar mot två olika fiender. Båda motståndarna måste såklart stå inom rimligt avstånd för att kunna sparka båda, cirka en meter brukar vara gränsen för hur långt ifrån de får stå. Varje spark kräver ett separat Färdighetsslag, och kommer orsaka 1T6 skada om de lyckas. De även tekniken hoppspark. 

Fallteknik/rullning (0.5 EP)Redigera

Om en person som faller lyckas med sitt Färdighetsslag tar bara halv skada av ett fall. En lyckad rullning förflyttar karaktären 5 rutor. En misslyckad rullning tar karaktären 3 rutor och tvingar karaktären in i en liggande position. 

Fint (0.5 EP)Redigera

Kämpen försöker lura motståndaren att tro att ett visst anfall är påväg när egenltigen en annan typ av anfall är påväg. Innan kämpen utför ett anfall slås ett färdighetsslag för Stridskonsten (detta räknas inte som en handling) Lyckas både finten och anfallet kommer motståndaren bara få hälften av sitt CL på sin försvarshandling. Fint-tekniken går att kombinera både med andra obeväpnade stridskonsttekniker såväl som beväpnade anfall. 

Hoppspark (1.0 EP)Redigera

Kämpen behöver en rutas sats för att kunna hoppa upp och sparka en motståndare i huvudet eller bröstkorgen. Lyckas Färdighetsslaget kommer sparken orsaka 1T8 i skada. Misslyckas Färdighetsslaget kommer kämpen landa i samma ruta som motståndaren, och blir tvungen att slå ett SMI-slag. Lyckas slaget kommer kämpen landa på fötterna, men kommer behöva hela nästa runda för att återfinna balansen. Misslyckas SMI-slaget kommer kämpen att snubbla omkull och vara liggande i nästa runda. 

Högt Kast (1.0 EP)Redigera

Ett högt kast utförs alltid sist i en SR. Lyckas kastet kommer motståndaren att slängas 1T3 rutor i valfri rikning. Motståndare behöver även slå ett svårt (+5) SMI-slag. Misslyckas detta slag orsakas dessutom 1T3 skada. 

Initiativbonus (0.5 EP)Redigera

Denna teknik är alltid "påkopplad" och kräver inget färdighetsslag. Varje gång ett Initiativslag skall göras får karaktären en bonus på +5 till det slaget. 

Krosslag (1.0 EP)Redigera

Ett knytnävslag mot extra ömtåliga kroppsdelar; tinning, struphuvud, soler plexus etc. Orsakar 1T6 i skada. 

Liggande strid (1.0 EP)Redigera

Denna teknik är alltid "påkopplad" och kräver inget färdighetsslag. Tekniken gör en kämpe nästan lika farlig när hen ligger ner som när hen står upp. En kämpe med denna teknik kan sparka, slå, parera och utföra låga kast när hen ligger ner, eller är knästående. En angripare får ingen anfallsbonus när denna anfaller en liggande kämpe som kan denna teknik. 

Lågt Kast (0.5 EP)Redigera

Om tekniken lyckas kommer försvararen att kastas omkull i den rutan hen stod i. Försvararen kan resa sig igen efter 1T2 SR

Låsning/nerdragning (1.0 EP)Redigera

Med denna teknik, som fungerar som ett anfall, kan kämpen ta tag i en motståndare, slita ner henom på marken och låsa fast henom så att han inte kan komma loss. För att krångla sig ut detta grepp krävs att den som är greppad övervinner kämpens FV med sin halva SMI på motståndstabellen

Normalt slag (0.5 EP)Redigera

Ett normalt slag gör 1T3 i skada. 

Normal Spark (0.5 EP)Redigera

En normal spark orsakar 1T6 i skada. 

Obeväpnad parering av vapen (0,5 EP)Redigera

Kämpen kan parera både obeväpnade och beväpnade närstridsattacker med hjälp av sin stridskonst om hen har den här tekniken. 

Rundspark (1.0 EP)Redigera

En rundspark har mer kraft än en vanlig spark. Den orsakar 1T8 i skada, men missar kämpen med anfallet tvingas hen spendera hela nästa runda med att återvinna balansen, och får därför inte anfalla eller försvara sig. Dessutom, en rundspark ger alltid kämpen -2 i initiativ på rundan direkt efter rundsparken. 

Stålsättning (1.0 EP)Redigera

Denna teknik kan användas varje gång kämpen tar skada någon annanstans än i huvudet. Lyckas Färdighetsslaget kommer kämpen bara få hälften av skadepoängen. 

Uppresning (0.5 EP)Redigera

Samtidigt som kämpen knuffas omkull, och skulle ha blivit liggande kan man göra ett Färdighetsslag för stridskonster med uppresning. Lyckas slaget kommer kämpen omedelbart att komma upp på fötter igen. Denna teknik används DIREKT när kämpen faller omkull, och räknas inte som en handling. 

Vidvinkelsyn (1.0 EP )Redigera

Denna teknik är alltid "påkopplad" och kräver inget Färdighetsslag. Den gör så att kämpens Iaktagelsesfär är 270 grader, istället för 180 grader som vanliga personer har. Inom detta område kan kämpen se så gott som allt som händer. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki